Tervishoiuteenuse osutamise üldtingimused

1. Üldsätted
Käesolevad teenuse osutamise üldtingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad kliendi ja teenusepakkuja õiguseid, kohustusi ja vastutust teenuste, sh tervishoiuteenuste (edaspidi Teenused) osutamisel MentalMed OÜ (registrikood 16077186, eriarstiabi osutamise tegevusloa number L05195, iseseisva õendusabi osutamise tegevuslubade numbrid L05196 ja L05197, edaspidi Kliinik) poolt.
Tingimused on Kliiniku ja kliendi (edaspidi Patsient) vahel sõlmitava teenuse osutamise lepingu (edaspidi Leping) lahutamatu osa.
Teenuste hulka kuuluvad kõik Kliiniku poolt Patsiendile osutatavad teenused, sõltumata sellest, kas neid osutatakse vastuvõtuvisiidil, koduviisidi või kaugteenusena. Tingimuste punktides, mis kohalduvad üksnes sellistele Teenustele, mis kvalifitseeruvad tervishoiuteenusteks ja mida Kliinik osutab tegevusloa alusel, viidatakse selgesõnaliselt üksnes tervishoiuteenustele.

2. Teenuse osutamise kord
Kliinik osutab Patsiendile Teenuseid eelnevalt kokkulepitud ajal ja kohas. Kliiniku Teenuste saamiseks registreerib Patsient end Kliinikusse vastuvõtule Kliiniku veebilehel, telefoni või e-posti teel, Kliiniku tegevuskoha vastuvõtulauas või muul viisil, mida Kliinik registreeringute tegemiseks Patsientidele võimaldab. Patsient on Teenuse saamiseks registreeritud ning Patsiendi ja Kliiniku vahel on sõlmitud Leping (sh tervishoiuteenuste puhul tervishoiuteenuse osutamise leping VÕS § 758), kui Kliinik on esitanud Patsiendile vastuvõtuaja osas kinnituse e-posti teel ning kui Patsient on tasunud Kliiniku poolt esitatud ettemaksuarve. Kui Patsiendil on Kliiniku eest varasem võlgnevus, on Kliinikul õigus keelduda Patsiendiga Lepingu sõlmimisest.
Patsiendil on õigus oma vastuvõtuaeg tühistada kuni 24 tundi enne planeeritud vastuvõtuaega. Kui Patsient tühistab vastuvõtuaja vähem kui 24 tundi enne planeeritud vastuvõtuaega, siis Teenuse eest tasutud ettemaksu ei tagastata vastavalt Tingimuste punktile 7.6.

3. Patsiendi õigused ja kohustused
Patsiendil on õigus:
saada teavet Teenuse kättesaadavusest, olemusest, ohtudest ja otstarbest, sellega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja tagajärgedest ning muudest vajalikest (ravi)teenustest. Info võib olla suuline või Patsiendi nõudmisel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
võtta tagasi tervishoiuteenuse osutamiseks antud nõusoleku (st nõusoleku VÕS § 766 lg 3 ja/või PsAS § 3 tähenduses). Kui Patsient võtab nõusoleku tagasi vähem kui 24 tundi enne planeeritud tervishoiuteenuse osutamise aega, ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmine tervishoiuteenuse eest esitatud või esitatava arve tasumise kohustust;
saada teavet Teenuse tulemustest ja Teenuse osutamise käigus tuvastatud Patsiendi tervislikust seisundist, samuti võimalikest tuvastatud haigustest ja nende kulgemisest;
määrata isikud, kellel on õigus saada teavet Patsiendi terviseinfo kohta;
tutvuda tervishoiuteenuse osutamise kohta koostatud dokumentidega ning saada neist omal kulul ärakirju, kui õigusaktides pole ette nähtud teisiti ja kui Kliinikul pole õiguslikku alust ärakirjade väljaandmisest keeldumiseks. Patsient esitab dokumentidest ärakirja saamiseks sellesisulise avalduse.
Patsient kohustub:
avaldama Kliinikule oma parima arusaama järgi kõik Teenuse osutamiseks vajalikud asjaolud ja osutama kaasabi, mida Kliinik Lepingu täitmiseks vajab;
andma Kliinikule tõese ja täieliku informatsiooni oma terviseseisundi kohta, sh kogu info varasemalt osutatud raviteenuste ja tarvitatavate ravimite kohta, ning Kliiniku nõudmisel tervishoiuteenuse osutamise eelselt täitma enne esmast vastuvõttu tervisekaardi;
ilmuma vastuvõtule Kliinikuga kokkulepitud ajal, võttes kaasa fotoga isikut tõendava dokumendi;
täitma täpselt Teenuse osutamisel antud juhiseid;
informeerima koheselt Kliinikut Teenuse tulemusel tekkinud komplikatsioonidest ning pöörduma Kliiniku poole täiendavale konsultatsioonile;
maksma Kliinikule tasu vastavalt Lepingule ja Tingimuste peatükile 5;
täitma Kliiniku sisekorra eeskirju, sh arvestama Kliiniku töötajate ja teiste Patsientide õiguste ja huvidega ning käituma nende suhtes lugupidavalt.

4. Kliiniku õigused ja kohustused
Kliinikul on õigus:
nõuda Patsiendilt tõest ja täielikku informatsiooni Patsiendi terviseseisundi kohta;
kehtestada sisekord, mis reguleerib Patsientide käitumist Kliiniku tegevuskohas ning nõuda Patsientidelt selle täitmist;
nõuda Patsiendilt VÕS § 766 lg-s 3 ja PsAS §-s 3 sätestatud nõusoleku või selle tagasivõtmise avalduse vormistamist kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
muuta Patsiendi poolt broneeritud vastuvõtuaega Kliiniku töökorralduslikel või muudel põhjustel, võttes Patsiendiga selleks ühendust esimesel võimalusel ning pakkudes Patsiendile uut vastuvõtuaega;
keelduda Teenuse osutamisest või lõpetada Patsiendile Teenuse osutamine, kui ilmneb, et Teenus on Patsiendile vastunäidustatud või kui lähtuvalt meditsiinilistest kaalutlustest ei vasta Teenuse osutamine Kliiniku hinnangul Patsiendi huvidele;
keelduda Teenuse osutamisest või lõpetada Patsiendile Teenuse osutamine, kui ilmneb, et Teenuse kvaliteetne osutamine Patsiendile ei ole võimalik Patsiendi poolt Kliiniku sisekorra rikkumise, ebaõigete andmete esitamise või Kliiniku poolt antud juhiste järgimata jätmise tõttu, sh näiteks arsti ja Patsiendi vahelise usaldusliku suhte puudumise tõttu või kui Patsient ei käitu Kliiniku töötajatega lugupidavalt;
saada Teenuse osutamise eest tasu vastavalt hinnakirjale või vastavalt Patsiendiga sõlmitud erikokkuleppele.
Kliinik kohustub:
osutama Teenust vastavalt Teenusele kehtivatele professionaalsetele kvaliteedistandarditele, sh tervishoiuteenust vastavalt arstiteaduse üldisele tasemele, Kliinikult tavaliselt oodatava hoolega ning kooskõlas õigusaktides sätestatud nõuetega Teenuste osutamisele;
informeerima Patsienti tema läbivaatamise tulemustest ja terviseseisundist, tuvastatud võimalikest haigustest ja nende kulgemisest, vajaliku tervishoiuteenuse kättesaadavusest, olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest tervishoiuteenustest. Patsiendi soovil peab Kliinik esitama nimetatud teabe kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
informeerima Patsienti piirangutest Teenuse osutamisele eelneval ajal, Teenuse osutamise ajal ning sellele järgneval ajal, mis omavad olulist tähtsust Teenuse osutamisele ja mis mõjutavad Teenuse osutamise tulemust;
Patsiendile Teenuse osutamise nõuetekohaselt dokumenteerima ning vastavaid dokumente säilitama seaduses sätestatud korras ja tingimustel;
hoidma saladuses Teenuse osutamisel teatavaks saanud Patsiendi isikuandmeid, sh andmeid Patsiendi terviseseisundi kohta.
Kliinik ei taga Patsiendi kohest paranemist, Teenuse edukust ega seda, et Teenuse tulemus vastab täielikult Patsiendi ootustele.
Kliinik ei ole Teenuse osutamisel kohustatud Patsiendile seletama üldtuntud või väga harva esinevaid ohtusid ning riske, mille olemasolu ta tol hetkel ei tea, isegi kui nende olemasolu hiljem selgub.

5. Tasu
Patsient kohustub tasuma osutatud Teenuste eest kokkulepitud Teenuse hinna ettemaksuna Kliiniku arveldusarvele vastavalt Kliiniku poolt väljastatud arvele.
Teenuste eest maksmisele kuuluva summa tasumisega viivitamise korral on Kliinikul õigus nõuda tasumisele kuuluva summa pealt Patsiendilt viivist iga viivitatud kalendripäeva eest kolmekordses seaduses sätestatud määras (VÕS § 113 lg 1) kuni võlgnevuse täieliku tasumiseni.
Juhul, kui pooled ei ole teisiti kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku leppinud, lähtutakse Teenuse hinna määramisel Teenuse tingimustes kokkuleppimise ajal kehtivast Kliiniku hinnakirjast, mis on kättesaadav Kliiniku tegevuskohas ja veebilehel.
Kliinikul on õigus ühepoolselt edasiulatuvalt hinnakirja muuta. Muudatused jõustuvad alates hinnakirja avaldamisest Kliiniku tegevuskohas ja veebilehel.

6. Isikuandmete Kaitse
Kliinik töötleb Patsiendi isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
Kliinik ja Teenuse osutamisel osalevad isikud kohustuvad hoidma saladuses neile Teenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid Patsiendi isiku ja tema tervise seisundi kohta, samuti hoolitsema selle eest, et Patsiendi kohta dokumenteeritud informatsioon ei saaks teatavaks kõrvalistele isikutele, välja arvatud kui Patsient on andnud selleks nõusoleku. Saladuse hoidmise kohustusest võib mõistlikus ulatuses kõrvale kalduda, kui andmete avaldamata jätmisel võib Patsient oluliselt kahjustada ennast või teisi isikuid.

7. Vastutus
Kliinik ning Teenuse osutamisel osalev tervishoiutöötaja vastutavad üksnes oma kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on põhjustatud Kliiniku või selle töötaja süü tõttu, s.t hooletusest, raskest hooletusest või tahtlikult. Kliinik ja selle töötaja vastutavad tervishoiuteenuste puhul eelkõige diagnoosi- ja ravivigade ning Patsiendi teavitamise ja Patsiendi nõusoleku saamise kohustuse rikkumise eest, samuti tervishoiutöötajat abistavate isikute tegevuse ja Teenuste osutamisel kasutatavate seadmete vigade eest.
Kliinik ei vastuta Patsiendi saamata jäänud tulu ega mittevaralise kahju eest.
Kliiniku vastutus on konkreetse Teenuse osas rahaliselt piiratud Lepingu alusel selle Teenuse eest tasutud tasu kolmekordse summaga.
Kliinik ei vastuta kahju eest, kui Patsient rikkus Kliiniku või selle töötaja poolt antud juhiseid Teenuse osutamisele eelnevalt, Teenuse osutamisel ning sellele järgneval ajal, järelravi juhiseid või muid Teenuse osutamise seisukohalt olulisi Patsiendi kohustusi.
Kliiniku ja Teenuse osutamisel osalevate isikute vastutuse aluseks olevat asjaolu peab tõendama Patsient, välja arvatud juhul, kui Patsiendile tervishoiuteenuse osutamine on jäetud nõuetekohaselt dokumenteerimata.
Kui Patsient tühistab vastuvõtuaja vähem kui 24 tundi enne planeeritud vastuvõtuaega või ei ilmu Teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal Lepingu täitmise kohta, on Kliinikul õigus jätta tagastamata Teenuse eest tasutud ettemaks. Kliinikul puudub kohustus esitada ettemaksu tagastamata jätmise kohta mistahes täiendavaid teateid või dokumente, seal hulgas ei ole Kliinik kohustatud eraldiseisvalt teavitama Patsienti ettemaksu tagastamata jätmise kavatsusest.
Kliinikul ei ole õigust jätta ettemaksu tagastamata, kui Patsient tühistab vastuvõtuaja seetõttu, et Teenuse osutamise eelselt ilmneb, et Teenus on Patsiendile vastunäidustatud või lähtuvalt meditsiinilistest kaalutlustest ei vasta Teenuse osutamine Patsiendi huvidele.
Käesolevas punktis sätestatud vastutuse välistused ja piirangud ei kehti ulatuses, milles õigusaktide kohaselt ei saa Kliiniku vastutust piirata.

8. Teated
Poolte vahelised Lepinguga seotud teated ja tahteavaldused (edaspidi Teated) esitatakse vahetult, telefoni, posti või e-posti teel. Lepingu rikkumisest teatamine toimub ainult kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
Patsient kohustub Kliiniku viivitamatult teavitama oma kontaktandmete muutumisest. Kuni Patsiendi kontaktandmete muutumise teate saamiseni loetakse kõik varasemale kontaktaadressile (sh e-posti aadressile) edastatud teated nõuetekohaselt edastatuks.
Kõik Lepinguga seotud teated loetakse teise Poole poolt kättesaaduks: (i) kui see toimetatakse kätte posti teel või kullerteenuse kaudu, kolmandal tööpäeval pärast postitamist, kui teadet ei ole tegelikult varem kätte saadud; (ii) isiklikult kättetoimetamise korral kättetoimetamise päeval; (iii) e-posti teel kättetoimetamisel saatmisele järgnevalt päeval.
Kliiniku kontaktandmed on järgmised:
Paadi tee 3, Haabneeme, Viimsi vald 74001
(+372) 5373 6811 (E-R 09:00-17:00)
viimsipk@gmail.com
Registrikood: 16077186

9. Lepingu lõppemine
Leping lõpeb Teenuse osutamise lõppemisega, kusjuures Teenuse osutamise osaks loetakse kõik Teenuse osutamisele järgnevad tegevused, mille on Teenuse osutamise eesmärgil teostanud Kliinik või mida on kohustunud teostama Patsient (mh Kliinikupoolsete juhiste järgimine).
Leping lõpeb, kui Patsient või Kliinik ütleb Lepingu üles.
Patsient võib Lepingu igal ajal üles öelda. Kui ülesütlemine leiab aset vähem kui 24 tundi enne planeeritud vastuvõtuaega, siis on Kliinikul õigus jätta ettemaks Patsiendile tagastamata vastavalt punktile 7.6.
Kliinik võib Lepingu üles öelda (või alternatiivselt nõuda ühepoolselt Teenuse osutamise edasi lükkamist) mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa Kliinikult kõiki asjaolusid arvestades Teenuse jätkamist oodata, eelkõige juhul kui:
Patsient on viivituses Teenuse eest tasumisega;
Patsient rikub Lepingut või Kliiniku poolt antud muid juhiseid; sh juhul, kui juhiste, Kliiniku sisekorra või muude reeglite eiramise tõttu ei ole Teenuse kvaliteetne osutamine Patsiendile enam võimalik, näiteks arsti ja Patsiendi vahelise usaldusliku suhte puudumise tõttu või kui Patsient ei käitu Kliiniku töötajatega lugupidavalt;
Patsient rikub teabe andmise kohustust või Kliinikul on põhjendatud alus eeldada, et Patsient on andnud valeinformatsiooni või kui Patsient rikub muul viisil Teenuse osutamisele kaasa aitamise kohustust;
Patsient saabub vastuvõtule joobeseisundis, ebaadekvaatsena või ei allu muul põhjusel Kliiniku korraldusele;
lähtuvalt meditsiinilistest kaalutlustest ei vasta Teenuse osutamine Kliiniku hinnangul Patsiendi huvidele;
Patsient tühistab vastuvõtuaja vähem kui 24 tundi enne planeeritud vastuvõtuaega või ei ilmu Teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal Lepingu täitmise kohta kahel või enamal korral.
Lepingu lõppemine ei vabasta Patsienti kohustusest tasuda juba osutatud Teenuste eest. Samuti ei mõjuta Lepingu lõppemine Tingimuste nende osade kehtivust, mis oma olemuselt peavad jääma kestma ka pärast Lepingu lõppemist, eelkõige Tingimuste punktid 5, 6, 7, 8, ja 10.

10. Lõppsätted
Kliiniku ja Patsiendi vahel sõlmitud Lepingule ning kokkulepetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
Kõik Kliiniku ja Patsiendi vahelised Lepingust tulenevad või tervishoiuteenuse osutamisega seonduvad vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus või patsiendi elukohajärgses kohtus, kui Kliinik ja Patsient ei saavuta kokkulepet läbirääkimiste teel.
Kliinik võib Tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta õigusaktide muudatuste tõttu, samuti Kliiniku teenuste sisu või Kliiniku ärimudeli muudatuste tõttu. Kliinik teeb muudetud Tingimused kättesaadavaks Kliiniku tegevuskohas ja kodulehel ning teavitab sellest Patsienti vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Teenuse osutamisele kohaldatakse Teenuse osutamise ajal kehtinud Tingimusi.